Nyhedsbrev 30  

Arkiv LSB Nyt

Nyhedsbrev
Nr. 30
marts 2005

Forår og LSB

Vinteren lod vente på sig, men i skrivende stund bider den os i næsen og ørerne. Dette nyhedsbrev har også ladet vente på sig, men så fortæller vi også om den 5. kongres, den ny bestyrelse og kommende aktiviteter. Jeg håber, at foråret nu er ved at trænge sig på, - det er i hvert fald værd at vente på. Så velkommen til foråret og nogle spændende arrangementer i LSB.

138 til den femte LSB-kongres
Den 17.-18. november 2004, deltog 138 LSB-medlemmer i den 5. kongres i Svendborg på Fyn. Det var en spændende kongres, hvor mange medlemmer præsenterede deres forskning- og udviklingspro-jekter for kolleger fra hele landet. En kongres hvor man fik lejlighed til at høre og se hvad der rører sig, og hvad der arbejdes med. Det var en dejlig kongres med rig lejlighed til faglig snak – lejlighed til en snak med firmaerne der præsenterede deres nye produkter og til hyggesnak med gode kolleger fra hele landet. Det var også en festlig kongres, hvor der blev festet i riddersalen på Holckenhavn Slot med H. C. Andersen, og en kongres, hvor der blev uddelt priser til nogle meget dygtige bioanalytikere. Det var en mindeværdig kongres som I ord og billeder er flot beskrevet i vores fagblad “danske bioanalytikere” nr. 1 2005. Men det var også en kongres der med flotte præsentationer, både foredrag og postere, viste, at det faglige niveau hos LSB´s medlemmer er i top. De viste os, at vi i LSB har medlemmer. der med deres forskning og projekter er helt fremme. Vi blev præsenteret for projekter som vi vil komme til at høre meget mere til og som vi kan forvente os meget af, - projekter der nok skal blive omsat til artikler og brugt til det videre arbejde med forskning og formidling. Selv om det efterhånden er længe siden, var det en flot kongres, som vi vil se tilbage på med glæde.

Legater – LSB og Abbott
Ved generalforsamlingen i forbindelse vores 5. kongres uddelte vi:
LSB´s forsknings- og udviklingslegat på 10.000,- kr. blev givet til bioanalytikerunderviser Dorthe Ejersbo fra Patologisk Institut, Odense Universitetshospital for sit stærke engagement indenfor sit fagområde med undervisning, forskning samt formidling – også udenfor egen faggruppe.
Abbott-legatet, på 10.000,- kr. blev givet til bioanalytiker, cand. scient. san. Lene Nøhr, Forskningsenheden for Klinisk Farmakologi, Institut for Sundheds-tjenesteforskning, Syddansk Universitet for sit arbejde med forskningsprojektet: om biotilgængelighed efter indtagelse af medicin i konventionel tablet-form og som tyggegummi.
Tillykke til Dorthe og Lene.

Dit kontingent !! Hvordan vil du betale i fremtiden ?
Det er et MEGET STORT ØNSKE fra vores kasserer, Pernille Jordan, at I alle fremover betaler jeres kontingent til LSB automatisk via PBS. Pernille bruger meget tid på at krydschecke betalingerne med medlemslisterne, - et arbejde der er nødvendigt fordi en del indbetalinger kommer for sent og andre mangler medlemsnummer. Denne tid skulle jo egentlig bruges til at lave gode arrangementer for LSB´s medlemmer. Så derfor - hjælp Pernille – hjælp LSB og tilmeld dig PBS.
En alternativ løsning kan være at betale via netbank, MEN - så skal du huske at påføre medlemsnummer. Vi håber, at du i fremtiden vil hjælpe os.

Udvikling og forandring - 10 års jubilæumstemadag
Det er nu 10 år siden, at LSB blev stiftet. Det vil vi gerne fejre med en jubilæumstemadag den 2. juni i Odense.
Vores fag har gennemgået en helt forrygende udvikling i de 10 år LSB har eksisteret, og vi har valgt at sætte fokus på udviklingen i faget. Hvor er vi nu? - Hvad kan vi egentlig med de nye diagnostiske metoder og bakkes de op af reelle behandlingsmæssige muligheder? - Hvad kan vi tilbyde indenfor genetisk udredning og behandling? - Og hvad kan vi tilbyde indenfor transplantations-immunologien? - Og sidst men ikke mindst – bør vi gøre os nogle etiske overvejelser !! Tænk dagen som en hyldest til udviklingen i de forgangne 10 år og til mulighederne i fremtiden, til den øgede og ændrede opfattelse af sammenhænge i kliniske behov og biomedicinske analyser. Bioanalytikerne og LSB har været med på den fantastiske rejse.
Vi har så mange ildsjæle, der brænder for at udvikle faget, fordi de er så nysgerrige, og bare ikke kan lade være. Vi slutter derfor dagen med en sand ildsjæl, der vil sørge for at vi forlader Odense med eftertænksomhed og i godt humør. Peter Bastian vil med musik og fortællinger om mennesker der brænder for en sag, mennesker der er fulde af engagement afslutte denne spændende dag. Sæt kryds i kalenderen den 2. juni 2005

Elektroniske nyhedsbreve
Så er de på dagsordenen igen – de elektroniske nyhedsbreve. Bestyrelsen har drøftet mulighederne for at udsende elektroniske nyhedsbreve, og overvejer forsøgsvis at åbne for, at du kan vælge at få nyhedsbrevet elektronisk. Efterhånden har rigtig mange medlemmer internet-adgang som en naturlig del af deres arbejde og/eller hjemme, og mange har ytret at de gerne vil have nyhedsbrevet elektronisk. Nyhedsbrevet bliver allerede nu lagt ud på LSB´s hjemmeside, og vi kan se mulighederne i udviklingen, men der er en række praktiske problemer, som vi vil kigge nærmere på. Der vil forsat være behov for at sende ”almindelig” post af og til, så det er vigtigt at vi har både den korrekte email-adresse, og den korrekte bopæls-adresse. Kunne du tænke dig at få nyhedsbrevet elektronisk, skal du sende en email til Pernille Jordan, email: pernille.jordan@ouh.fyns-amt.dk

Kommende arrangementer
Torsdag den 2. juni. Kl. 10-16.15 LSB-jubilæumsarrangement. Auditoriet i Winsløwparken 15, Odense
September 2005 Generalforsamling, Odense i forbindelse med en temadag om kommunikation Efterår 2005 Autoimmune sygdomme. Temadag som afholdes både i København og Århus

På bestyrelsens vegne
Bent Hansen

Årsberetning ved generalforsamlingen 2004
Denne beretning er for perioden siden sidste generalforsamling i Odense den 30. oktober 2003. Bestyrelsen har i den periode holdt 4 møder som også har været brugt til at planlægge vores sidste kongres. Vi har haft en bestyrelse der kun bestod af 6 personer, og vi har i den forløbne periode godt kunnet bruge én ekstra, især fra Jylland hvor vi kun har haft et bestyrelsesmedlem.

Arrangementer
Der er afholdt 2 kurser i skriftlig formidling. Et i København og et i Århus. Begge kurser var aktive dage hvor der blev arbejdet hårdt på konkrete projekter. Vi fornemmer og mærker en stigende interesse for at publicere eller på anden måde offentliggøre forsknings og udviklingsarbejde ved forskellige kongresser, symposier og konferencer, - både mundtligt og skriftligt, og vi ser det som en vigtig opgave for LSB at understøtte denne proces.
Vi har afholdt 2 temadage med temaet "Vaccination", én i København og én i Århus. Her har vi fulgt linien op fra sidste år og satset på én hel dag med ét emne. - Det var temadage som der var stor interesse for. Formen med et heldagsarrangement giver lejlighed til at komme godt rundt om et emne, og mulighed for at fordybe sig, også i meget fagspecifikke detaljer.
Endelig har vi har haft en temadag om etiske aspekter i forbindelse med forskning og udvikling. Denne dag afholdt vi i Odense. Også her var der meget stor tilslutning. Og det efterlader ingen tvivl om at de etiske krav til bioanalytikere der arbejder med forskning føles stærke og bliver taget meget seriøst. Så igen bevæger vi os i dét område, hvor vi i bestyrelsen mener, der er et behov, som LSB kan arbejde mere med.
Bestyrelsen har i det forgangne år også arrangeret kongres. Det forberedende arbejde startede allerede umiddelbart efter forrige generalforsamling, med at finde de overordnede emner og et sted at afholde kongressen. Det er et spændende arbejde, som man glæder sig over efterhånden som brikkerne falder på plads, med tilmeldinger til foredrag, posters, udstillere og sponsorer og ikke mindst når vi kommer til selve kongressen.
Temadagene, kurserne og kongressen har alle haft rigtig god opbakning af medlemmerne. Det glæder os meget, når mange trods lang vej møder talstærkt op.

Formidling

Vi har efter bedste evne forsøgt at formidle aktiviteterne i 5 nyhedsbreve. Desuden er LSB´s hjemmeside et vigtigt aktiv for foreningen. Der er blevet arbejdet hårdt på, at hjemmesiden er aktiv så den kan bruges til at søge information om LSB´s virke.

Øvrigt

LSB er igen i efteråret blevet kontaktet af patientklagenævnet. De ville gerne have hjælp til at anbefale faglige konsulenter som er villige til at påtage sig det ansvarsfulde hverv, at komme med en faglig vurdering af en kollega´s udførelse af sit job.
Marianne Käehne blev som bestyrelsesmedlem bedt om at indtræde i den faglige bedømmelse af indstillinger til Rigshospitalets Bioanalytikerpris, og deltog efterfølgende i i symposiedagen på Rigshospitalet i marts 2004.
Bestyrelsen vil gerne takke for jeres opbakning tll LSB´s arrangementer i det forløbne år. Vi håber at mødes igen til mange spændende temadage m.m. i det nye år.

Referat af generalforsamling den 18. november 2005 i Svendborg
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Åbning af generalforsamling
3. Beretning fra formanden
4. Beretning fra udvalg
5. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelselse
6. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af formand. Bent Hansen genopstiller
9. Valg af bestyerelsesmedlemmer. På valg er: Marianne Käehne - ønsker ikke genvalg Marianne Schou - ønsker genvalg for et år Birgitte Hanel - genopstiller Toni Vittrup udpeget af dbio fra Fagligt udvalg
Valg af revisor og suppleant
10. Eventuelt

1. - 2. Valg af dirigent og åbning af generalforsamling Vibeke Stenbroen Winter blev valgt og åbnede generalforsamlingen efter at have redegjort for at den var lovligt indkaldt.
3. Beretning fra formanden
Beretningen blev enstemmigt vedtaget
4. Beretning fra udvalg
Der har i det forløbne år ikke været nedsat udvalg
5. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelselse
Regnskabet blev enstemmigt godkendt
6. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Der var ingen forslag
7. Fastsættelse af kontingent Kontingentet er uændret 175 kr. pr. år
8. Valg af formand. Bent Hansen blev genvalgt.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer Marianne Schou og Birgitte Hanel blev genvalgt. Lene Christiansen fra Skejby Sygehus og Betina Buhl fra Odense Universitetshospital stillede op og blev valgt. Pernille Jordan, der ikke var på valg i år, overtager kassererhvervet efter Marianne Käehne. Det er velkomment , at bestyrelsen har igen syv medlemmer. Inger Junker blev valgt som revisor. Vibekle Winter blev valgt som revisorsuppæeant
10. Eventuelt Intet