Nyhedsbrev 25  

Arkiv LSB Nyt

Nyhedsbrev
nr. 25 November 2003

Generalforsamling 30. okt. 2003

Dirigent Else Fischer leder generalforsamlingen.Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
Regnskabet godkendt og der var ingen forslag fra medlemmerne. Kontingentet forbliver uændret 175,- kr. for enkeltpersoner og 2.500,- kr. for firmaer.

3 bestyrelsesmedlemmer var på valg: Vibeke Stenbroen Winter, Marianne Käehne og Dorthe Ejersbo. Kun Marianne ønskede at genopstille for ét år og blev valgt.
Kun ét medlem, Pernille Jordan fra Odense Universitets Hospital, ønskede at opstille. Pernille blev valgt. Mette Thomsen, dbios repræsentant i bestyrelsen ønskede at udtræde, i stedet indtræder Toni Vittrup. Inger Juncker blev genvalgt til revisor og suppleant herfor blev Vibeke Stenbroen Winter.

Tre dygtige og meget inspirerende bestyrelsesmedlemmer der repræsenter en væsentlig del af LSB´s historie, og som har sat deres tydelige fingeraftryk på LSB´s udvikling har ønsket at forlade bestyrel-sesarbejdet. Tak til Vibeke Stenbroen Winter, Dorthe Ejersbo og Mette Thomsen for en stor indsats i arbejdet på at fremme bioanalytikernes og fagets muligheder gennem arbejdet i LSB.
Til venstre ses Vibeke Winter.

Beretning
En nærmere uddybning af enkelte arrangementer i denne beretning vil kunne læses i nyhedsbrevene nr. 21-24.
Beretningen dækker perioden fra vores fjerde kongres i Kolding og til i dag. I det forløbne år har bestyrelsen holdt 3 møder. Der er afholdt 4 temadage med foredrag, udgivet 4 nyhedsbreve og arbejdet intenst med hjemmesiden.
De 4 temadage med to temaer afholdtes to i Århus og to i København. "Motion og diabetes" og "Kvinden i centrum".
Vi ønskede en stor faglig dybde i temaerne og valgte temadage over en hel dag. Vi forsøgte med flere gennemgående foredragsholdere i henholdsvis Århus og København at skabe et ensartet indhold. Det blev nogle blev gode dage med stort fremmøde alle dage og det var virkelig en fornøjelse at være med.
Vi har udsendt fire nyhedsbreve. Funktioner er at referere indhold og forløb af afholdte arrangementer, både til glæde for dem der deltog og for dem der ikke deltog. Nyhedsbrevene skal også bruges til orientering om fremadrettede aktiviteter, og der ligger en opgave til bestyrelsen i tydeligt og så tidligt som muligt at fortælle om planerne og de kommende arrangementer.
Hjemmesiden har fået ny redaktør, som har arbejdet på at sætte sig ind i kunsten at kreere en hjemmeside. Vi ønsker at prioritere dette arbejde højt, så hjemmesiden fortsat kan være stedet man orienterer sig om dette og hint i LSB.
Der venter fortsat store udfordringer mht. sammensætning og struktur i CVU´erne. Bestyrelsen har i den forløbne periode fulgt udviklingen i CVU-ØreSund tæt, og er tilfreds med det gode samarbejde med Else Fischer, som repræsenterer os i dette vigtige arbejde. Bioanalytikerne som faggruppe er i dag nået langt i opfyldelsen af de mål der var grundlaget for LSB (VSH). Det er i en udvikling med bioanalytikere som aktører på symposier, kongresser, med foredrag og postere, som undervisere og nu også som aktive med skrivning af faglige artikler, at LSB skal finde sit fremtidige virke. Det er en spændende opgave, hvor nye tanker er velkomne.

Bestyrelsen vil gerne takke for den store opbakning og det faglige engagement bag arrangementerne. Vi glæder os til de kommende udfordringer med spændende temadage og ikke mindst den 5. kongres. På bestyrelsens vegne Bent Hansen, Formand


Ny bestyrelse
Den ny bestyrelse som desværre kun er på 6 medlemmer ser således ud:
Bent Hansen, formand
Marianne Käehne, kasserer (foreløbig)
Birgitte Hanel
Marianne Schou
Pernille Jordan
Toni Vittrup, udpeget af dbio


Referat af temadagen "Stress"
I forbindelse med generalforsamlingen blev der afholdt en faglig dag med temaet "Stress i hverdagen og på biokemisk niveau".
Åse Marie Hansen, ph.d., seniorforsker fortalte om hvorledes forskellige fysiologiske processer i kroppen reagerer på stress. Vi fik bl.a. et indblik i at kroppen er 5-6 uger om at komme sig over en stresset periode.

Finn Nøhr, Center for Stress, talte om "Stress som vi kender den ! Forstå hvad stress er og forhold dig til den". Finn Nøhr forsøgte at sætte os ind i hvad stress er, og hvordan vi kan bekæmpe den. Gennem et par simple øvelser fik vi fornemmelsen af, hvor hurtigt vi fysisk bliver påvirket af stressede situationer.

Kursus i formidling
København
Den 27. November 2003 Århus. Den 5. Februar 2004
Målgruppen for disse dage er primært medlemmer, der arbejder med forskning og udvikling. Men alle medlemmer som overvejer eller har lyst til at præsentere deres resultater på symposier, kongresser, i artikler eller som poster er velkomne.
Liselotte Højgaard, klinikchef, overlæge dr. med (forhenværende redaktør af Ugeskrift for læger) og Birgitte Hanel, bioanalytiker dr. med., sammensætter en dag, hvor deltagerne med afsæt i en artikel, arbejder med denne og aktivt erhverver sig viden om, at skrive et abstrakt, en artikel eller forberede en poster eller måske et foredrag.
Max 20 deltagere
Tilmelding til begge temadage til: Bent Hansen . E-mail: benth@rh.dk / Telefon: 3545 3214 Tilmeldingsfrist til dagen i København: 20.nov. 2003 OBS !!! Århus. 26. jan. 2004

Forsknings- og udviklingslegat
LSB´s forsknings- og udviklingslegat på 10.000 kr. blev den 30. okt. 2003 uddelt til Inge Aardestrup.
Inge Aardestrup har i en lang årrække beskæftiget sig med n-3 fedtsyrer og deres påvirkning på hjertekarsygdomme hos post-menopausale kvinder. Inge Aardestrup har været tilknyttet en forskningsgruppe ledet af overlæge dr. med. Erik Berg Schmidt, som har givet hende både råderum og muligheder for at initiere selvstændig forskning.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Birgitte Hanel
Marianne Schou
Bent Hansen