Nyhedsbrev 20  

Arkiv LSB Nyt

Nyhedsbrev
Nr. 20 September 2002

Beretning til generalforsamlingen den 3. oktober 2002.
En dejlig sommer er ved at gå på hæld. Det samme er LSB året. Der er dog endnu en stor oplevelse tilbage før den indkaldte general-forsamling afholdes. Nemlig vores 4. Kongres den 2. og 3. oktober i Kolding. Det glæder vi os meget til. Generalforsamlingen afholdes
umiddelbart efter at kongressen er afsluttet.

Bestyrelsen for LSB har i dette år bestået af Vibeke Stenbroen Winter - formand, Marianne Käehne - kasserer, Anne Qwist - næstformand, Inger Juncker, Dorthe Ejersbo, Bent Hansen og Mette Thomsen. Mette er dbio's repræsentant i LSB. Kontingentet er stadig 175 kr. for enkelt medlemmer, mens firmaer og organisationer betaler 2500 kr. Vi er 379 enkelt medlemmer og 17 organisationer og firmaer i LSB. Medlemstallet er steget lidt i forhold til tidligere. Dette ser vi som et tegn på, at den faglige bevidsthed hos bioanalytikere stadig bliver højnet både uddan-nelsesmæssigt og fagligt.

Bestyrelsesmøder:
Da denne sæson har været på 1½ år har der været afholdt 6 bestyrelsesmøder. Grunden til den længere periode er, at vi valgte - pga. flere kongressers afholdelse i maj måned 2002 - at udskyde LSB kongressen et halvt år til dette efterår. Om vi skal fortsætte med efterårskongresser må den nye bestyrelse tage stilling til. Bestyrelsesmøderne har hovedsa-geligt været afholdt i Odense, da Fyn jo som bekendt ligger i passende afstand fra Kbh. og Århus. Til vores sidste bestyrelsesmøde i august havde vi inviteret Chef-bioanalytiker Else Fischer, Bioanalytiker Dr. Med. Birgitte Hanel og Nina Mogensen, som er nyuddannet bioanalytiker.
Sammen prøvede vi at give et bud på i hvilken retning udviklingen af vores fag går, og hvilke nye arrangementer, der vil være interessante for LSB's medlemmer. Det vil I høre mere om i den nye sæson.

Faglige arrangementer:
I september måned 2001 afholdte vi en meget velbesøgt temadag om emnet Fra undren til forskning.
Temadagen var opdelt i flg. faser:
Idéfasen, planlægningsfasen, arbejdsfasen, og publikationsfasen.
Det inviterede panel af bioanalytikere fortalte spændende og inspirerende om hvordan de kom i gang med projekterne, arbejdsprocessen og forløbet i deres forskning.
Panelet bestod af:
Kirsten Villadsen (KBA-Skejby Sygehus), Susanne Nielsen (Pat. Inst. - Næstved Sygehus)
Marianne Nielsen (Neuropatologisk laboratorium - Rigshospitalet),
Marianne Kjær (Idrætsmed. Inst. Syd Dansk Universitet)
Annelise Olsen (Pat.Inst. - Odense Universitetshospital) og
Erik Høst (Fertilitetsklinikken,. Herlev Amts Sygehus).
Der var fra tilhørerne meget stor spørgelyst og entusiasme, så mange er uden tvivl gået hjem med en spirende lyst til selv at gå i gang med nye projekter.

Vi holdt i februar måned i Århus og København en temadag med emnerne:

Patienten som kunde.
Er kvalitetsledelse en af vejene til en bedre kvalitet i sundhedsvæsenet?
Oplægsholder var ledende bioanalytiker Anne Qwist Skejby Sygehus, som gennem egne erfaringer og et diplomstudie gjorde rede for patientens retsstilling. Hvad og hvornår kan vi informere patienten om analyseprøver og re-sultater? Patientens retsstilling med akt-indsigt, information og informeret samtykke, var nogle andre emner Anne belyste meget spændende. Spørgsmål som optager mange bioanalytikere i deres dagligdag ved kontakten med patienterne.
I disse akkrediterings og certificeringstider var anden del af foredraget yderst relevant. Der er ingen tvivl om at alle bioanalytikere på en eller anden måde i fremtiden vil blive involveret i netop kvalitetssikring af laboratorieydelser. Målet skulle jo netop være at bevare og forbedre kvaliteten i det danske sundhedsvæsen.

Adfærd, kropssprog og kommunikation var overskriften på 3 temadage der blev afholdt både i Århus, Odense og København. At det blev til 3 dage skyldes den store interesse, der var for foredraget. Der er vist heller ingen tvivl om, at alle fik en spændende, sjov og lærerig dag. Temaet blev nemlig formidlet på en humoristisk og særdeles underholdende facon af skuespiller Vibeke Arensbak.
At formidling er en kunst viste Vibeke Arensbak gennem historier og øvelser med udvalgte deltagere, der blev bevidstgjorte om at selv de mindste bevægelser, holdninger, stillinger m.m. kan påvirke menneskers dialog, hvilke signaler der sendes - og modtages uanset intentionerne bag.
Vibeke var utrolig dygtig til at formidle denne viden og gøre tilhørerne bevidste om deres egne og andres verbale og nonverbale kommunikation.

Andet:
I forbindelse med nedsættelsen af Studie-bestyrelsen for Bioanalytikeruddannelsen i København blev vi tilbudt en plads i bestyrelsen. Vi fandt det meget nærliggende, at pege på Else Fischer som LSB's repræsentant.
Igen i år er vi blevet kontaktet af Patient-klagenævnet vedrørende udpegning af faglige konsulenter til aktuelle personsager. Heldigvis er der flere, som melder sig til denne vanskelige post, hvor enkeltpersoners udførelse af jobbet bliver undersøgt.
Som formand for LSB var jeg i foråret med i bedømmelseskomiteen til bioanalytikerprisen på Rigshospitalets symposiedag. Et spænden-de job, som afsluttedes med deltagelse i sym-posiedagen.

Vores hjemmeside www.lsb-bio.dk er efterhånden kendt af de fleste. Her kan man hente alle oplysninger om LSB. Den kan og skal dog stadig udvikles, hvilket I kan være med til med gode forslag og ideer, som vi gladelig tager imod.
Bestyrelsen vil gerne takke Jer for opbakningen til LSB's arrangementer i det forløbne år. Vi håber at kunne arrangere tilsvarende spændende temadage o.l. i det nye år.

Med den stadig voksende faglige bevidsthed hos bioanalytikere, vil vi blive aktive deltager i det kliniske kollektiv, der på trods af økonomiske nedskæringer skal forbedre det danske sundhedsvæsen.

På bestyrelsens vegne
Vibeke Stenbroen Winter
Formand.

PS. Vi kan afsløre at vi påtænker en temadag i november med emnet Motion og Diabetes: Det gode liv, trivsel, motion, diabetes, overvægt, træning, immunforsvaret, den trænede krop er nogle af stikordene til tema-eftermiddagen, men herom hører I nærmere.