Nyhedsbrev 16  

Arkiv LSB Nyt

Nyhedsbrev
Nr. 16 Marts 2001


Beretning og program til generalforsamling d.05.04.2001.

Ved sidste års generalforsamling skiftede vi som bekendt navn, fra Videnskabeligt Selskab for Hospitalslaboranter til Laboratoriemedicinsk Selskab for Bioanalytikere. For at gøre navnet

LSB

kendt, har vi i årets løb udsendt pjecer til bioanalytikere og firmaer.

Vores hjemmeside er blevet forbedret, og det er vores indtryk, at flere og flere finder vej til adressen www.lsb-bio.dk for at følge med i, hvad der sker i LSB.
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling i april bestået af Vibeke Stenbroen Winter, formand, Marianne Käehne,s kasserer, Anne Qwist, sekretær og næstformand, Gerda Thomsen, Dorthe Ejersbo, Inger Juncker og Mette Thomsen. Mette Thomsen er dbio´s repræsentant i bestyrelsen. Kontingentet er 175 kr for medlemmer og 2500 kr for firmaer og organisationer. Ved udgangen af 2000 var vi 402 medlemmer, hvoraf 20 er fra firmaer eller organisationer. Medlemskontingentet bliver nu opkrævet via betalingsservice, hvilket efter en noget besværlig indkøringsfase har lettet kassererens arbejde.
Efter generalforsamlingen i april uddelte vi LSB´s legat til bioanalytiker Rudi Steffensen. Legatet blev givet til Rudi som støtte til indkøb og opkobling til internettet på Rudi´s bopæl, så meget af hendes forskning kunne foregå hjemme. Rudi har senere opnået den svenske med.dr.grad. Mere om indholdet i afhandlingen, kan læses på LSB´s hjemmeside.

Bestyrelsesmøder:
Vi har i årets løb afholdt 3 bestyrelsesmøder, i henholdsvis København, Odense og Århus.

Faglige arrangementer:
Årets største arrangement har uden tvivl været afholdelsen af den 3. kongres i Selskabets historie i Kolding i april måned. Ca. 1/3 af selskabets medlemmer deltog i kongressen. Det blev en stor oplevelse for os alle. De overordnede emner var molekylær medicin, kvalitet og ledelse.

Oplægsholderne var en blanding af indbudte foredragsholdere og bioanalytikere. Det er absolut bestyrelsens opfattelse, at bioanalytiker-foredragene også har nået et meget højt fagligt niveau. Kongressen blev afholdt på Hotel Comwell i Kolding, som har perfekte rammer til en kongresafholdelse af denne størrelse, der er plads både til firma og posterudstilling i umiddelbar tilknytning til foredragssalen. Firmaudstillingen var udbytterig og godt besøgt Der var tilmeldt 19 postere, som også var af meget høj kvalitet. Ved næste kongres vil der blive indlagt tid til posteroplæg ved de enkelte postere. Kongresmiddagen blev afholdt på Koldinghus Museum, hvilket var en meget stemningsfuld oplevelse. Bestyrelsen vil gerne takke alle som deltog i kongressen med faglige indlæg og for medlemmernes positive engagement. Vi ser allerede frem til næste kongres i foråret 2002.
Et af de store ønsker som LSB´s medlemmer har, er at blive bedre til at formidle faglig viden, både skriftligt og mundtligt. Derfor blev der i efteråret afholdt en tredje temadag om mundtlig formidling, ved lektor Lone Kirkegård. Efter evalueringen af de tre afholdte temadage er det klart, at deltagerne meget gerne vil dygtiggøre sig yderligere i formidlingens svære kunst.
I november afholdt vi i København og Århus en temaeftermiddag om: Hjernens receptorer ved neuropsykiatriske sygdomme og misbrug, herunder extacy.
I København var foredragsholderen Professor.dr.med. Gitte Mos Knudsen RH, og i Århus læge, ph.d. Erik Danielsen, PET-Centret Århus Kommunehospital, og Professor dr.med. Raben Rosenberg, Psykiatrisk Hospital Risskov. De var virkelig dygtige og meget motiverede foredragsholdere, som gav os et indblik i receptorverdenen indenfor neurologi og psykiatri. Det var spændende at høre om, hvor stor betydning receptorer har ved Alzheimer og Parkinson sygdomme, skizofreni, depression og OCD. At rygning er det mest vanedannende rusmiddel, var vist en overraskelse for de fleste, hvorimod ecstasy tilsyneladende ikke er så vanedannende som rusmiddel. Eftermiddagen i Århus sluttede med en rundvisning på Kunstmuseet og det historiske museum på Psykiatrisk Hospital.
I det nye år har vi holdt endnu to temaeftermiddage over emnet koagulation.
I Århus kom foredragsholderne, overlæge Jørgen Ingerslev, ph.d. stud. Liselotte Ebbesen og stud.med. Benny Sørensen fra Center for trombose og hæmofili, Skejby Sygehus. Foredragene omhandlede: Trombosesygdomme, klinik og følgetilstande. Trombofili - hvad er det, og hvilke risikofaktorer er relevante år 2001? Tromboseudredning - koagulationsanalyser og kvalitetskontrol. Behandlingsmuligheder ved hyperhomocysteinæmi Trombose - behandlingsmetoder og laboratoriekontrol og - trombelastografi, ny vin på gamle flasker. Det var meget spændende og engagerende foredrag, som gav os en opdatering af de nyeste laboratoriemæssige udviklinger, og deres anvendelse til klinisk diagnostik af patienter.
I København var overlæge Jørn Dahlsgaard og afdelingslæge Maja Jørgensen oplægsholdere, og de gjorde det virkelig fremragende.
De gav os et godt indblik i de risikofaktorer, der er for både arterielle og venøse tromboser. Jo flere af disse risikofaktorer, det enkelte individ har, jo større er risikoen selvsagt. Men der er også håb forude, for rette behandling til rette patient, minimerer risikoen. Men der skal ekspertviden til. At forstå hvad der virker hæmmende og hvad der virker fremmende for koagulationsprocessen, er afgørende for et godt resultat.
Generelt har arrangementerne været godt besøgt. Det glæder os meget, når mange, på trods af lang transport, møder talstærkt op.

Andet:
I efteråret blev vi kontaktet af patientklagenævnet. Det ville gerne vide, om vi kunne anbefale en faglig konsulent til en konkret sag i patientklagenævnet. Dorthe Ejersbo Patologisk afd. Odense Universitetshospital har været konsulent i den aktuelle sag. Den 27. marts er vi indkaldt til møde i Patientklagenævnet for at få en nærmere drøftelse af, om vi kan udpege fremtidige faglige konsulenter, som er villige til at påtage sig det ansvarsfulde hverv, at komme med en faglig vurdering af en kollega´s udførelse af sit job.
Som formand for LSB blev jeg i efteråret bedt om at indtræde i den faglige bedømmelse af ansøgning til Rigshospitalets bioanalytikerpris. Et spændende job som afsluttes med deltagelse i symposiedagen på RH i marts måned.

Bestyrelsen vil gerne takke for jeres opbakning til LSB´s arrangementer i det forløbne år.
Vi håber på mange spændende temaeftermiddage o.l. i det nye år.

Der er ingen tvivl om, at der til stadighed vil være brug for vores faglige viden i den sundhedsfaglige debat, som der vil blive sat meget fokus på i nærmeste fremtid.


På bestyrelsens vegne
Vibeke Stenbroen Winter
Formand.