Nyhedsbrev 13  

Arkiv LSB Nyt

Nyhedsbrev
Nr. 13  Februar 2000.


Beretning til generalforsamling den 5. april 2000

Et nyt årtusind er godt i gang, og vi kan se tilbage på sidste års arbejde og arrangementer i VSH.

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling i marts 1999 bestået af Vibeke Stenbroen Winter, formand, Marianne Käehne kasserer, Anne Qwist, sekretær og næstformand, Gerda Thomsen, Dorthe Ejersbo, Inger Juncker og Inge Lykke. Marianne Käehne har afløst Else Fischer som kasserer, og Dorthe Ejersbo fra patologisk afd. Odense Universitetshospital er valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Inge Lykke er dbio´s repræsentant i bestyrelsen. Kontingentet er stadig 150 kr. for medlemmer og 2500 kr. for firmaer og organisationer. Ved udgangen af 1999 var vi 340 medlemmer, hvoraf 15 er firmaer eller organisationer. Det ser således ud til at medlemsskaren er omtrent den samme som sidste år, hvilket vi ser som tilfredsstillende, selvom vi selvfølgelig gerne ser nye medlemmer.

Bestyrelsesmøder:
Vi har i årets løb afholdt 4 bestyrelsesmøder. Til det første bestyrelsesmøde, hvor årets program  planlægges, var vores kontaktpersoner Susanne Pedersen og Pernille Schepers inviteret. Herved får vi dækket alle områder af vores fag.

Faglige arrangementer:

Årets første arrangement blev afholdt i forbindelse med SCAN-lab messen i Bella Centret i september. Vi tilstræber til disse arrangementer at tage et emne op som kan supplere udstillingen. I år var emnet fremtidens laboratorieautomatisering. Det blev en spændende eftermiddag, hvor automatiseringen blev belyst fra flere sider. Direktor Gerd Schmitz fra Institute for Clinical  Chemistry and Laboratory Medicine, Regensburg-(sponsoreret af Bayer Danmark) mente at de store analyseserier skulle fuldautomatiseres, så alle svar fra rutineanalyser kunne være på den kliniske afdeling indenfor 2-3 timer. En projektgruppe fra Patologisk afdeling på Hvidovre hospital, fremlage resultaterne fra automatisk udstyr til smear-analyser. Endelig fortalte Kirsten Astrup fra Meda om automatisk udstyr til resistensbestemmelse.

Eftermiddagen sluttede med uddeling af ABBOTT - legatet på 10.000 kr. til Lise-Lotte Sørensen, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling C, Århus Amtssygehus. Vi er firmaet ABBOTT taknemmelige for at det giver bioanalytikere mulighed for at få et sådant legat. Lise-Lotte skal deltage i en kongres i Schweiz, hvor hun vil fremlægge sit projekt: ”Effekter af kønshormoner på knogledannelse i tidlige uddifferentierede humane oesteoblaster”.

Som opfølgning på denne eftermiddag, afholdt vi i november endnu en temaeftermiddag, med emnet: Fremtidens laboratorium - set ud fra en bioanalytikers synsvinkel: Er automatiseringen en ven eller fjende? Her var synspunkterne selvfølgelig bredspektret, men Carsten Hejgård fra Radiometer konkluderede at automatisering er hverken ven eller fjende, men en nødvendighed. Der er succeshistorier fra Patologisk afd. Odense Universitetshospital om automatisering af fremstilling af smears, som har forbedret den diagnostiske kvalitet.

 Hvordan rationaliserer man på laboratoriet i praksis? Anne Qwist gav et bud på metoden: “rå og slank - hvad vil ”kunden” betale for”. Der findes altid en metode til at opnå en højere kvalitet til en lavere omkostning til gavn for patienten. Inden den afsluttende diskussion fastslog fuldmægtig Thomas Hanberg Sørensen, Sundhedsforvaltningen Vejle amt, at indførelsen af funktionsbærende enheder fremmer kvaliteten, da øvelse gør mester.

Mundtlig formidling var temaet i januar og februar på Rigshospitalet og Skejby Sygehus: Alle mødte op med store forventninger, og efter en indledning af lektor Lone Kirkegaard om bevidstgørelse, om at bruge stemmen til at få gennemslagskraft, skabe opmærksomhed og interesse m.m. ”kom alle på”. Vi var i forvejen blevet bedt om at forberede en tale af 2-3 minutters varighed, og talen blev efterfulgt af kritik af Lone Kirkegård. I løbet af dagen fik vi en gennemgang af hvad kommunikativ succes består i, og vi håber vist alle, at vi kan skabe mere opmærksomhed og interesse ved vores foredrag/undervisning fremover.

Der var ikke plads til alle, der havde tilmeldt sig, derfor afholder vi en ekstra temadag for medlemmer der er på venteliste. Denne dag vil blive afholdt den 9. oktober på Skejby Sygehus. De tilmeldte deltagere vil få yderligere besked. Hvis der er nogle på ventelisten, som ikke kan deltage denne dag, bedes I kontakte Gerda Thomsen. 
 
Spørgeskemaundersøgelse:
For at belyse om VSH lever op til medlemmernes forventning, og for at få inspiration til nye arrangementer, udsendte vi i efteråret 340 spørgeskemaer til samtlige medlemmer af VSH, hvor I kunne evaluere VSH’s aktiviteter.

68 medlemmer svarede- en stor tak til dem, men en respons på 20% er i underkanten af, hvad vi havde forventet, men tilstrækkeligt til at vi har fået en fornemmelse af, om VSH lever op til jeres forventninger.

Alt I alt kan vi konkludere, at der er stor tilfredshed med de aktiviteter, VSH har afholdt.

Ingen er utilfredse, og hovedparten er endog meget tilfredse med arrangementerne.

Kongresserne, kommunikations- og heldagsmøderne  vurderes alle til at have et meget højt  fagligt niveau, men også de enkelte underviseres indsats er der stor tilfredshed med.

Tilfredsheden med eftermiddagsmøderne vurderes generelt lidt lavere, men dog stadig med ca. 50% af deltagerne som meget tilfredse. Her ser det ud til, at det faglige niveau  skal forbedres.

Nyhedsbrevet er der kun 30% af jer der er meget tilfredse med. Ingen er dog utilfredse, men redaktionen har taget resultatet til efterretning, og håber oprettelsen af www.bio-vsh.dk betyder at tilfredsheden øges.

Legatet synes alle undtagen en enkelt er en glimrende ide, så det skal vi fortsat forsøge at finde penge til.
Herudover modtog vi mange gode ideer og forslag til kommende arrangementer.

Da vi jo skal have nyt navn ved generalforsamlingen, bad vi medlemmerne om forslag til navneforandringen. På det grundlag vil  bestyrelsens foreslå navnet:    
              
Laboratoriemedicinsk Selskab for Bioanalytikere. (LSB). Vi mener navnet vil dække områderne som bioanalytikere beskæftiger sig med, såvel  på de store afdelinger som på de mindre forskningslaboratorier.
 
Bestyrelsen vil gerne takke for jeres aktive indsats og opbakning til VSH i det forløbne år. Heldigvis ser vi d 5-6 april mange af jer, nemlig 110 kongresdeltagere til VSH´s 3 kongres. Det glæder vi os meget til. Den bedste måde I kan  gøre jeres til, at vores selskab også fremover vil være et spændende forum er, at omtale selskabets arrangementer for kollegaer og få dem interesseret i at være medlem af VSH. Vores faglige viden vil der også i fremtiden være brug for i den stadige debat, der foregår i og om det  danske sundhedsvæsen.

På bestyrelsens vegne
Vibeke Stenbroen Winter, formand.