LSB Nyt 45  

 Arkiv LSB-nyt

 

 

LSB-NYT

Nr. 45.   November 2013
 

Den 9. kongres i nye rammer

”Lokomotivværkstedet”  København 7. - 9. okt. 2014  ”Forskning og udvikling i eget fag”

LSB´s næste kongres holdes i helt nye rammer.

 

•   Midt i København - For første gang

•   Inspirerende oplevelser i ”Lokomotivværkstedets” rustikke, rå og charmerende miljø

•   Sammen med ”CPH LabMed” - den nye laboratoriemesse

•   Kongres med andre faglige selskaber

•   De sædvanlige hyggelige rammer, men også en kongres der åbner for nye facetter

•   Masser af faglighed omkring os

•   Masser af nye og spændende muligheder for kongresdeltagerne

 

LSB bryder med de vante rammer og kaster sig ud i en ny kongres under nye former.

Bestyrelsen arbejder på at skabe nye mulighe-der hvor kongresdeltagerne kan møde andre kolleger og høre foredrag fra andre faglige sel-skaber.

Hele kongressen er stadig kun i støbeskeen, men bestyrelsen er med på at udvide konceptet med kongressen for medlemmerne, men også tilbyde et potentiale som ligger i at være sammen med andre faglige selskaber.
Vi fastholder, at vores kongres skal have et tema, som bliver ”Forskning og udvikling i eget fag”.

Det vil som altid være muligt at tilmelde foredrag og posters. På kongressen vil du kunne høre om nogle af fagets unikke muligheder for at arbejde med bioanalytikernes kerneområder i optimering, udvikling og forskning i eget fag.

Udvikling af metoder i eget fag er en præmis som bioanalytikere får ind med ”modermælken”, - en forudsætning som sikrer, at metoderne bliver stærke og kan bære den nødvendige opti-mering over tid. Der arbejdes seriøst med optimering, udvikling og forskning på alle niveauer, og grænsen mel-lem disse er vanskelig at sætte.

På denne kongres har vi valgt at bevæge os hen over grænsen, og fokusere på bevægelsen, på forandringen og det at der er bioanalytikere der kan se mulighederne for at gøre det bedre, bioanalytikere som griber chancen og forandrer processerne, modificerer og måske reformerer.

Alting starter et sted, og det sted vil vi gerne have frem i lyset på denne kongres. Der er plads til både det små og det store, til dem der lige er begyndt, til dem der er i godt i gang og til dem der arbejder med solid forskning.

 

Faget har et stort potentiale for dem der tør gribe chancen og kaste sig ud i det.Kongressens tema skal vise fagets potentiale inden for områder som optimering, validering, udvikling og forskning. Så glæd jer til kongressen hvor der vil blive mulighed for at høre om nyt fra alle specialerne og for at udveksle erfaringer med gode kolleger fra hele landet.

 

 

Analyse på frit cirkulerende DNA. Temaeftermiddag - 25. nov.

Doubletest og moderkagebiopsier bliver udfordret af nye teknikker som prænatal diagnos-tik der gør det muligt at spore genetiske forandringer hos fostre, helt uden risiko i form af skader og aborter. Kom og hør om prænatal diagnostik, om problemstillinger, diagnostik, screening, udford-ringer og fremtidig klinisk anvendelse.

Indkaldelse til generalforsamling i LSB 25. nov. 2013 - kl. 19.05-19.45
Umiddelbart efter LSB´s faglige temaeftermid-dag på Rigshospitalet afholdes der ordinær generalforsamling.

Forslag der ønskes behandlet på generalfor-samlingen, skal være indgivet til bestyrelsen senest 14 dage inden generalforsamlingen. Alle medlemmer er velkomne.

 

1.                   Dagsorden

2.                   Valg af dirigent

3.                   Åbning af generalforsamlingen

4.                   Beretning fra formanden

5.                   Beretning fra udvalg.

6.                   Forelæggelse af årsregnskab med revisions påtegning til godkendelse

7.                   Forslag fra bestyrelsen og medlemmer

8.                   Fastsættelse af kontingent

9.                   Valg af formand

10.                 Valg af bestyrelsesmedlemmer

11.                 Valg af revisor og suppleant

12.                 Eventuelt

Dagen afsluttes med uddeling af legater.
Se den endelige dagsorden på hjemmesiden.

 

Søg LSB´s- legat – 10.000 kr.
Nu kan du søge LSB forsknings- og udviklingslegat. Legatet på 10.000 kr. uddeles på general-forsamlingen den 28. nov. 2013
Legat gives til en bioanalytiker/laborant, som udøver selvstændig forskning eller har ydet en særlig indsats inden for faget.
Læs mere om kriterierne og om hvordan du søger på www.lsb-bio.dk
Ansøgningsfrist  den 12. november 2013
Du kan på hjemmesiden se hvem der har modtaget legatet siden det blev stiftet.

Bioanalytikerforskning?
•Bioanalytikere graver sig ned i substansen bag analyserne, men hvor dybt graver de?

•Når bioanalytikere forsker, er det så forsk-ning i analyser og deres diagnostiske betydning?

•Er bioanalytikernes forskning i virkeligheden forskning uden for det bioanalytikerfaglige område?

•Findes der bioanalytikerforskning – forskning i eget fag?

Der er mange gode spørgsmål, og desværre, eller heldigvis, kan vi ikke svare på dem.Hvor går grænsen for forskning når bioanalyti-kere udvikler og optimerer nye metoder? Der er mange meninger om mulighederne og begrænsningerne som bioanalytikerne møder når de vil forske eller udvikle. LSB vil med nogle temadage til foråret forsøge at sætte fokus på de faglige muligheder for at arbejde med faget og analyserne og se om vi kan finde grænsen for metodeudvikling og om vi eventuelt kan rykke den, måske så langt at det nærmer sig forskning.I foråret 2014 vil vi arrangere en eller flere temaeftermiddage med en række folk som måske kan give nogle gode input til en diskussion af hvor grænsen mellem udvikling og forskning, - indenfor bioanalytikerfaget ligger.