LSB Nyt 42  

Arkiv LSB Nyt

LSB-Nyt
Nr. 42.   December 2011

LSB´s generalforsamling

den 24. november 2011

Professionshøjskolen Metropol København


Det var en meget speciel generalforsamling LSB holdt den 24. nov. på Professionshøjskolen Metropol i København. Med kun seks tilmeldinger til temadagen, med temaet ”Anvendt molekylærgenetik anno 2011”, inden generalforsamlingen, måtte denne aflyses. Generalforsamlingen blev derfor gennemført med ganske få deltagere.

Formanden aflagde sin beretning, og kassereren fremlagde regnskabet. Begge dele blev godkendt ligesom de genopstillede bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.

Bestyrelsen er derfor uændret.
(se hjemmesiden)

 

Fra formandens beretning er følgende hovedpunkter:

·       Bestyrelsens arbejde med at tilrettelægge NML-kongressen i september 2011 sammen med dbio og DEKS var et stort arbejde der blev belønnet med en rigtig god kongres som havde lange rækker af meget spæn-dende foredrag. LSB satsede primært på bioanalytikerforedrag, og det lykkedes i stor udstrækning.

·       To temadage er i det forgangne år blevet aflyst. En temadag ”Massespektrometri” i Vej-le foråret 2011 og temadagen om ”Anvendt molekylærgenetik anno 2011” før generalforsamlingen i København her i november.
Aflyste temadage er utrolig ærgerligt, og har derfor været et tema for bestyrelsen over flere bestyrelsesmøder.

·       Nye artikler til Artikeldatabasen. Der kommer stadig nye artikler, selvom tempoet nu er meget moderat.  Vi er stadig åbne for nye artikler, så send dem bare til LSB.

·       Opdeling af artikeldatabasen er blevet drøf-tet gennem en tid, og bestyrelsen har be-sluttet at:
1.  Artikeldatabasen skal opdeles så differentieret søgning for artikler publiceret i internationale tidsskrifter og dbio bliver en mulighed.
2.  Artikeldatabasen skal fremover også indeholde abstracts fra posters som er præsenteret på kongresser. Der arbejdes med definition og afgrænsning.

·       På grund af den begrænsede deltagelse i temadagene har bestyrelsen drøftet mulig-heder for et nyt koncept for faglige tema-dage. Ideen er tematiserede møder over en til to dage med mulighed for at deltage den ene eller begge dage.

Der skal arbejdes videre med de tematise-rede temadage som skal se dagens lys første gang efter den kommende kongres

 

LSB´s Forsknings- og udviklingslegat 2011
Helle Juhl Simonsen


Helle Juhl Simonsen, ansat på Enhed for Funk-tionel Billediagnostik, Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk Afd. Glostrup Hospital, blev tildelt LSB´s legat for sit store arbejde med forskning og undervisning inden for sit fagom-råde, gennem mange år.

Se mere på www.lsb-bio.dk  

 

LSB´s 8. kongres
Den 21.-22 november 2012

BIOMARKØRER I FORSKNING OG DIAGNOSTIK 
På Comwell, Middelfart 

Interessen for at kunne ”tage temperaturen” og analysere sig til en diagnose, en status og mo-nitorere behandlingen af patienter har indenfor bioanalytikerfaget altid været en drivende kraft og rummer en del af fagets kerne. Disse sammenhænge har ansporet meget forsk-ning og mange projekter, hvor hovedformålet var at finde biomakører. Og biomarkører findes og anvendes i mange sammenhænge indenfor alle laboratoriespecialerne. Det niveau der arbejdes ud fra i dag kan tilskri-ves medikoteknisk udvikling, medicinsk forskning, laboratoriemedicinsk forskning og et meget stort arbejde på laboratorierne for hele tiden at nytænke og udvikle teknikker og metoder.
 Kongressens tema Biomarkører i forskning og diagnostik, sætter fokus på det store potentiale, der er for at udvikle nye analyser og undersøgel-ser indenfor den biomedicinske teknologi. Disse udfordringer sætter bioanalytikere og laboranter i centrum indenfor alle de biomedicinske specia-ler og fagområder.    

Frie foredrag og posters

Temaet rummer mangfoldige muligheder, men kongressen har også denne gang plads til frie foredrag og posters så alle bioanalytikere i LSB får mulighed for at præsentere deres arbejde. 

Bestyrelsen håber at kongressens tema vil inspirere rigtig mange af LSB’s medlemmer fra alle specialer og laboratorier til at tilmelde foredrag og posters til kongressen.

 

Se mere om kongressen på LSB´s hjemmeside

www.lsb-bio.dk

PRIS
LSB fastholder den lave pris for at deltage i kongressen
Kongres, overnatning og kongresmiddag
·         Medlemmer: 2.450 kr.
·         Ikke-medlemmer: 3.200 kr.               

VIGTIGT DATOER

2. april 2012
Frist: Foreløbigt tilsagn om foredrag og postere 

April – Maj 2012
Foreløbigt program på hjemmesiden 

8. juni 2012
Sidste frist for tilmelding til kongres 

22. juni 2012
Sidste frist for betaling af kongresgebyr  

10. august 2012
Deadline for indsendelse af abstrakt