Farmakogenetik  

Arkiv Aktiviteter

LSB – Temadag og generalforsamling

Farmakogenetik  

1. juni 2006 kl. 10.00-15.30
Auditorium 93   -   Juliane Maries Vej (oppe vej Nørre Allé)   -   Rigshospitalet          

De nuværende principper for industriel lægemiddeludvikling og dosering af medicin er i vid udstrækning baseret på en tvungen nødvendig ”one size fits all” forståelse. Muligheden har hidtil været at dosere efter vægt eller legemsoverflade men Farmakogenetik giver mulighed for at ”skræddersy” lægemiddelbehandling til patienternes individuelle genetiske profil. Lægemidler med farmakogenetisk udgangspunkt er nu under udvikling og nogle er allerede godkendt.
Metoderne til bestemmelse af den individuelle genotype bliver bedre, mere tilgængelige og billigere. DNA-microarray-chips kan hjælpe os med at klassificere patienternes metaboliske profil og derigennem lede til en udvikling med en hensigtsmæssig dosering af en række præparater for at opnå optimal terapeutisk effekt.
På denne dag vil vi dykke ned i emnet så meget som de få timer vi har til rådighed tillader.
 
Har du lyst at vide lidt mere om farmakogenetik inden temadagen, kan du på LSB´s hjemmeside
www.lsb-bio.dk finde links til spændende og relevante artikler, bl.a. med nogle af foredragsholderne som forfattere.  

10.00 – 10.30
Kaffe/te og friske rundstykker

10.30 – 10.35
Velkommen
Bent Hansen, formand for LSB

10.35 – 11.30
Farmakogenetik
Lægemidlers effekt afhænger af sygdommens sværhedsgrad, lægemiddelinteraktioner, patientens alder, miljøpåvirkning m.m. Hør om baggrunden for farmakogenetikken og gener der styrer lægemiddelmetoboliserende enzymer.
Kim Dalhoff, overlæge, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Rigshospitalet

11.30 – 12.00
Individualiseret cytostatikabehandling hos børn med leukæmi og voksne med leddegigt
Jannie Gregers, afdelingsbioanalytiker, Bonkolab, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet

12.00 – 13.00
Frokost

13.00 – 14.15
Molekylærgenetiske metoder
De molekylærgenetiske metoder.
CYP450
Genekspression.
Rehannah Borup, molekylærbiolog, Klinisk Biokemisk Afd., Rigshospitalet

14.15 – 15.30
Generalforsamling
Med kaffe, te og kage
Se programGeneralforsamling
14.15 – 15.30 Generalforsamling

 Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Åbning af generalforsamlingen
3. Beretning fra formanden
4. Beretning fra udvalg
5. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
6. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af formand. Bent Hansen er på valg og genopstiller
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Pernille Jordan ønsker ikke genvalg
Marianne Schou ønsker ikke genvalg
Birgitte Hanel genopstiller for 1 år
Bettina Buhl genopstiller
Peter Böhm opstiller som nyt medlem
10. Valg af revisor og suppleant
11. Eventuelt

Tilmelding nødvendig af hensyn til frokost, senest den 24. maj 2006 til
Bent Hansen: e-mail:
bent.hansen@rh.hosp.dk eller   telefon 3545 3214
Forslag fra bestyrelsen om ny tekst til:
§4  Stk.3 Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 6 ugers varsel. Indkaldelse samt dagsorden sendes til medlemmerne og indkaldelsen offentliggøres i danske bioanalytikere.

§7 Stk.2 Kontingentrestance ud over 3 måneder betragtes som udmeldelse. Genindmeldelse kan kun ske, hvis betaling af skyldig restance har fundet sted.

Kontingentet for medlemskab af LSB foreslås ændret til 200 kr. for alle medlemmer undtaget bioanalytikerstuderende der kan være medlem for 100 kr. pr. år, så længe de er studerende. Uddannelsesstatus regnes pr. 1. januar.

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___